พันธกิจ

.          จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาค อุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนวิธีการที่สำคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั่งเดิมในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farm)

.         หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ( New Growth Engine ) ของประเทศ  และสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เป็นอยู่ให้สูงขึ้น ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics) ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม มียุทธศาสตร์สนับสนุนการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาให้อุตสาหกรรมไทยแข่งขันในเวทีโลกได้ โดยสนับสนุนงบประมาณในการทำวิจัยและพัฒนาตามความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งให้ทุนวิจัยในรูปแบบสามประสานให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างอุดมศึกษา สถาบันวิจัยและภาคเอกชน จึงจัดตั้ง “โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการวิจัยและพัฒนา-ชุดโครงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ขึ้น เพื่อขยายผลการดำเนินงานของ สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม


กรอบแผนงาน

.          สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ตลอดจนส่งเสริมให้นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะส่งผลให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอย่างยั่งยืน โดยเน้นการศึกษาวิจัยดังต่อไปนี้
.          1. ส่งเสริมการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มผลผลิตในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจน ภาคการเกษตรกรรม
.          2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงานบริการ ในภาคการศึกษา ภาคการสำรวจ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการสันทนาการ
.          3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อประยุกต์ในงานด้านการแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัย วิเคราะห์  รักษา
ตลอดจนการฟื้นฟูและฝึกหัด เพื่อเรียนรู้และฝึกฝน


เกณฑ์สนับสนุน

.          1. การทำโครงการหรืองานวิจัยต้องเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและนักวิจัยจากสถาบันการศึกษา**
.          2. ระยะเวลาการทำวิจัยไม่เกิน 18 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาการรับทุน
         3. ทุนสนับสนุนได้รับจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยภาคอุตสาหกรรมที่ร่วมโครงการเพื่อขอรับทุน จะต้องสนับสนุนงบประมาณในรูปของเงินสด (In cash) และส่วนสนับสนุนอื่นที่ไม่ใช่เงินสด (In kind) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20
.          4. ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นรูปธรรม มีโอกาสขยายผลหรือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้  และมีความใหม่ในแง่ทรัพย์สินทางปัญญา (ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ใดทั้งก่อนและภายหลังการทำวิจัย)
.          5. ประเมินความก้าวหน้างานวิจัยและอนุมัติงบประมาณรายปี
         6. ผู้วิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินทุก 6 เดือน
         7. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นไปตามข้อกำหนด
              **หัวหน้าโครงการต้องเป็นนักวิจัยคนไทยและมีต้นสังกัดอยู่ในประเทศไทย
.               **สถานประกอบการต้องมีกิจกรรมการผลิตในประเทศไทยและงานวิจัยต้องนำมาใช้ในประเทศไทย


ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

.          1. นักวิจัยและสถานประกอบการที่มีโครงการวิจัย ส่ง Concept Paper มาที่สำนักประสานงานฯเพื่อพิจารณา
         2. เมื่อผ่านการพิจาณา Concept Paper แล้ว จึงเขียนข้อเสนอโครงการส่งมายังสำนักประสานงานฯ เพื่อส่งให้ สกว.พิจารณาโครงการวิจัย
.          3. สกว.พิจารณาข้อเสนอโครงการ และสำนักประสานงานฯส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
         4. สกว. ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนวิจัย
         5. นักวิจัยและสถานประกอบและสกว.ทำสัญญาร่วมกัน


 
Show Buttons
Hide Buttons