ดร. สรุจ พันธุ์จันทร์

ผู้ประสานงาน

sarutpanjan222@gmail.com

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ดร. ภาณี น้อยยิ่ง

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

n_panee@hotmail.com

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทานตวรรณ เต็กชื่น

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

sunflower2502@gmail.com

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เบญจพร จงใจวาณิชย์กิจ

เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการ

benjaporn9918@gmail.com

วิภาดา วงศ์สุริยา

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

F_wongsuriya@hotmail.com

Show Buttons
Hide Buttons