รศ.ดร. ภูดิส ลักษณะเจริญ

doctornoom@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,ระบบเซนเซอร์ และตัวขับเคลื่อน Biologically inspired robots

ผศ.ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ

panrasee.rit@mahidol.ac.th

ภาควิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน ,โครงข่ายประสาทสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์

ศ.ดร. วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ

viboon.s@eng.chula.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ : Control of Dynamic System ,Robotic  ,Advanced Manufacturing System ,Signal Processing ,System Identification

รศ.ดร.ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์

kbchanin@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : …

ผศ.ดร. ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล

srp@kmutnb.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ : Electrical Engineering

ดร. ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์

ppradya@gmail.com ,pradya@alum.mit.edu

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,ระบบเซนเซอร์ ,ตัวขับเคลื่อน ,ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

jackrit.sut@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจ : หุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัด ,ระบบนำทางการผ่าตัด ,การออกแบบทางกล ,การออกแบบทางไฟฟ้า

รศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี

spruitti@hotmail.com ,spruitti@me.psu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,ระบบเซนเซอร์ ,ตัวขับเคลื่อน

รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

djitt@fibo.kmutt.ac.th

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสนใจ : Robotic Dexterity ,Factory Automation Analysis ,Design of Mechanism and Control Systems ,Dynamic System and Manufacturing Automation

รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง

siam@fibo.kmutt.ac.th

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสนใจ : Human-Computer Interface, Intelligent Robotics and Mechatronics

ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย

suthee.phoojaruenchanachai@nectec.or.th

รองผู้อำนวยการศูนย์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ความสนใจ :

ผศ.ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ

fenghtw@ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ความสนใจ : Mechatronic ,Automation ,Robotics ,Vibration ,Building Automation System ,Energy Management

รศ.ดร. สัญญา มิตรเอม

msanya@engr.tu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ความสนใจ : Signal Processing

ดร. พิเชษฐ์ บุญหนุน

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ความสนใจ : Robotics and Automation , Mechatronics

รศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง

siridecb@gmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : Optical Metrology ,LASER Engineering ,LASER / Ultrasound ,NDC

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล

supa_pat@kku.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสนใจ :

รศ.ดร.มนูกิจ พานิชกุล

manukid@ait.ac.th

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ความสนใจ : หุ่นยนต์ ,การควบคุม ,การวัด

 
Show Buttons
Hide Buttons