รศ.ดร. ภูดิส ลักษณะเจริญ

doctornoom@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,ระบบเซนเซอร์ และตัวขับเคลื่อน Biologically inspired robots

ผศ.ดร. ปัณรสี ฤทธิประวัติ

panrasee.rit@mahidol.ac.th

ภาควิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน ,โครงข่ายประสาทสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์

ศ.ดร. วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ

viboon.s@eng.chula.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ : Control of Dynamic System ,Robotic  ,Advanced Manufacturing System ,Signal Processing ,System Identification

รศ.ดร.ชนินทร์ บุญลักษณานุสรณ์

kbchanin@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : …

ผศ.ดร. ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล

srp@kmutnb.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ : Electrical Engineering

ดร. ปรัชญา เปรมปราณีรัชต์

ppradya@gmail.com ,pradya@alum.mit.edu

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,ระบบเซนเซอร์ ,ตัวขับเคลื่อน ,ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน

ผศ.ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

jackrit.sut@mahidol.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ความสนใจ : หุ่นยนต์ช่วยการผ่าตัด ,ระบบนำทางการผ่าตัด ,การออกแบบทางกล ,การออกแบบทางไฟฟ้า

รศ.ดร. พฤทธิกร สมิตไมตรี

spruitti@hotmail.com ,spruitti@me.psu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,ระบบเซนเซอร์ ,ตัวขับเคลื่อน

รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา

djitt@fibo.kmutt.ac.th

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสนใจ : Robotic Dexterity ,Factory Automation Analysis ,Design of Mechanism and Control Systems ,Dynamic System and Manufacturing Automation

รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง

siam@fibo.kmutt.ac.th

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสนใจ : Human-Computer Interface, Intelligent Robotics and Mechatronics

ดร. สุธี ผู้เจริญชนะชัย

suthee.phoojaruenchanachai@nectec.or.th

รองผู้อำนวยการศูนย์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ความสนใจ :

ผศ.ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ

fenghtw@ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ความสนใจ : Mechatronic ,Automation ,Robotics ,Vibration ,Building Automation System ,Energy Management

รศ.ดร. สัญญา มิตรเอม

msanya@engr.tu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ความสนใจ : Signal Processing

ดร. พิเชษฐ์ บุญหนุน

pished.bunnun@nectec.or.th

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ความสนใจ : Robotics and Automation , Mechatronics

รศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง

siridecb@gmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : Optical Metrology ,LASER Engineering ,LASER / Ultrasound ,NDC

ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล

supa_pat@kku.ac.th

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ความสนใจ :

รศ.ดร. มนูกิจ พานิชกุล

manukid@ait.ac.th

 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ความสนใจ : หุ่นยนต์ ,การควบคุม ,การวัด

ผศ.ดร. ถวิดา มณีวรรณ์

thavida.praew@gmail.com

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสนใจ :

ดร. ปราการเกียรติ ยังคง

youngkong@fibo.kmutt.ac.th

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสนใจ : Bioinformatics, BioTechnology, BioMedical Engineering, Cybernatics, Intelligent control

อ. วันชัย ตาลานนท์

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ความสนใจ :

รศ.ดร. สมยศ เกียรติวนิชวิไล

drsomyotk@gmail.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : Power Electronics , Artificial Intelligence in Power Electronics , Robust and Adaptive Control , Neural Network and Fuzzy Logic Control , Mechatronics

รศ.ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน

watcharin.p@fte.kmutnb.ac.th

ภาควิชาครุศาสตร์แมคคาทรอนิกส์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ :

ดร. กิตติศักดิ์ แพบัว

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ :

รศ.ดร. พีระยศ แสนโภชน์

peerayot.s@ku.ac.th, fengpyp@ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ : Intelligent Mechatronics, Automation, Robotics, and Control.

ผศ.ดร. ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์

fengtds@ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ความสนใจ : system dynamics and controls ,design of electromechanical devices ,haptic systems,manufacturing technology, alternative fuels for vehicles

ผศ.ดร. ไพศาล วุฒิจำนงค์

fagipsw@ku.ac.th

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ความสนใจ : การทำแห้งอาหาร, วิศวกรรมการแปรรูป, การแปรรูปอาหาร

รศ.ดร. ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

spv@kmutnb.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ :

รศ.ดร. รัชทิน จันทร์เจริญ

Ratchatin.C@chula.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ : การควบคุมหุ่นยนต์ การคำนวณแบบ Soft Computing ระบบผลิตอัตโนมัติ เมคคาทรอนิกส์ Neuro-Fuzzy System Mechanism Design System Identification

ผศ.ดร.วิทยา วัณณสุโภประสิทธิ์

witaya.w@chula.ac.th

คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความสนใจ :  Human Robot- Machine Interaction , Cobot Collaborative Robots , Haptic Interface , Dynamics and Control , Innovative Design and Product Development

ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช

ratphadu@engr.tu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ความสนใจ :

ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

rdiprs@ku.ac.th

ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

ความสนใจ :

ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย

fengkpsc@ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

ความสนใจ : 1) Robot Design (Mechanics, Embedded, Electronics, Control, Path Planning, AI ) 2) Control Algorithm (Robust, Optimal, Adaptive, Modern Control) 3) Computer (Linux, Windows, Embedded Linux, Linux Driver, Computer Vision

Show Buttons
Hide Buttons