ดร. สรุจ  พันธ์ุจันทร์

ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ : 087-9961958
sarutpanjan222@gmail.com

ดร. ภาณี น้อยยิ่ง

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ : 089-7406006
n_panee@hotmail.com

ทานตวรรณ เต็กชื่น

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน
โทรศัพท์ : 081-9193926
sunflower2502@gmail.com

เบญจพร จงใจวาณิชย์กิจ

เจ้าหน้าที่การเงิน/ธุรการ
โทรศัพท์ : 085-2149982
benjaporn9918@gmail.com

วิภาดา วงศ์สุริยา

เจ้าหน้าที่โครงการ
โทรศัพท์ : 061-6711817
F_wongsuriya@hotmail.com

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ห้อง 707 ขั้น 7 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ 10800

โทร. 02-5552000 ต่อ 1561

Title

Show Buttons
Hide Buttons