รศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง siridecb@gmail.com 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความสนใจ : Optical Metrology ,LASER Engineering ,LASER/Ultrasound ,NDC
ดร.คมกฤษ จักษุคำ
jkomgrit@gmail.com
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความสนใจ : Wireless sensor networks, Multi-hop networks, Embedded system, Ultrasound measurement application
ดร.สันทัด ชูวงค์อินทร์
santhad.ch@kmitl.ac.th
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความสนใจ : Optics, Optoelectronics, Laser, and Nanophotonics
ผศ.ดร. ประวิทย์ ชุมชู
prawit@eng.src.ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความสนใจ : C++, C, MATLAB, Perl, Android , Digital signal processor for telecommunications , Wireless and Mobile networking , Real-Time Embedded
ดร. อมรพันธุ์ พันธุโอภาส
amornphun.p@eng.kmutnb.ac.th
ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความสนใจ : การออกแบบทางกล  Robotics
ดร สุรัฐ ขวัญเมือง
surat.k@chula.ac.th
ภาควิชาเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ :
ดร.บุญธง วสุริย์
wasuribt@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ความสนใจ : ระบบควบคุมเครื่องกลด้วยไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกลด้านงานเกษตรอุตสาหกรรม
รศ.ดร. วัชรินทร์ โพธิ์เงิน
watcharin.p@fte.kmutnb.ac.th
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความสนใจ : Intelligent Control, Robotic and Tele Robotic, Energy Saving in Mechatronics
ผศ.ดร. ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล
srptc@hotmail.com
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความสนใจ : Robtics and Automation
ดร. ธาริณี ทองเกิด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความสนใจ : Robotics and Automations
อาจารย์ชวลิต อินปัญโญ
chawalit.i@en.rmutt.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความสนใจ :  คอมพิวเตอร์ช่วยงำนออกแบบ, เขียนแบบเทคนิค, วัสดุวิศวกรรม, กรรมวิธีกำรผลิต, เครื่องมือกลและ
เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
ผศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล
 Sirichai.to@en.rmutt.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความสนใจ :  Manufacturing of Technology, Engineering Design , Metal Forming of Technology , Simulation Technique , Finite Element Analysis (FEA) , Composite Material (Sandwich Materials) , Engineering Drawing
ผศ. ดร. พรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ
pornsak.s@eng.kmutnb.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความสนใจ :  Micro/Nano Fabrication, Laser fabrication, Engineering optics, Sensors
อาจารย์ มนต์ชัย เทียนทอง
Monchai.Plm@Gmail.com
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความสนใจ : Design/Drawing, Mechanical Machine, Welding Process
ดร. ธงชัย ชิณกะธรรม
thongchai@eng.src.ku.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ความสนใจ :  Design engineering ,Technical system design based on Theory of Inventive Problem solving, Innovation pipeline management, patent analysis
อาจารย์บัญชา หิรัญสิงห์
hirunsing@yahoo.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ความสนใจ : Power Electronic , Induction Heating , Power Converter
อาจารย์อานนท์ อิศรมงคลรักษ์
anone_91@hotmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ความสนใจ :  
อาจารย์วทัญญู มีศรีสุข
liverpoolfome@gmail.com
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ความสนใจ : 
รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร
natha.k@en.rmutt.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ความสนใจ :  Engineering Education, Productivity Improvement, Production and Operation Management, Quality Management
Show Buttons
Hide Buttons