ผศ.ดร. มิติ รุจานุรักษ์

miti.r@ku.th , fengmtr@ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ความสนใจ : ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน

ผศ.ดร. พงศ์แสน พิทักษ์วัชระ

phongsaen@gmail.com

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ความสนใจ : การออกแบบทางกล,ระบบเซนเซอร์,ตัวขับเคลื่อน

ผศ.ดร.ศิริเดช บุญแสง

siridecb@gmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : Optical Metrology ,LASER Engineering ,LASER/Ultrasound ,NDC

ดร.เลิศศักดิ์ เลขวัต

lertsak@ine.co.th

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : Optical Metrology ,LASER Engineering ,LASER/Ultrasound ,NDC

ดร.อนรรฆพล แสนทน

sanakkapon@gmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : Image Processing ,Automatic Visual Inspection ,Artificial Intelligent ,Embedded System ,Finite Element

ดร.ราชศักดิ์ ศักดานุภาพ

rachsak.s@gmail.com

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ความสนใจ : Atomic Force Microscopy Nanolithography ,Nanotransistor ,FeRAM and RRAM fabrications

ผศ.ดร.นิติการ นิ่มสุข

nsnitikarn@engr.tu.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ความสนใจ : Electronic Design and Automation ,Machine learning ,Neural networks ,sensor ,Electronic noses

อาจารย์ธีรพล ศรียุบล

theerapol.s@eng.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบินอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ : ระบบอัตโนมัติอุตสาหกรรม

ดร. อมรพันธุ์ พันธุโอภาส

amornphun.p@eng.kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ : การออกแบบทางกล  Robotics

อาจารย์กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา

kittiphong.p@rmutr.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์

ความสนใจ : Automation ,PLC ,Robotic ,ระบบ pick and place ในงานอุตสาหกรรม

ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย

fengkpsc@ku.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความสนใจ : การออกแบบทางกล ,การออกแบบทางไฟฟ้า ,ระบบเซนเซอร์ ,ตัวขับเคลื่อน ,ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน ,ระบบสมองกลฝังตัวปัญญาประดิษฐ์

อาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข

Bawornsak.s@fibo.kmutt.ac.th

สถาบันหุ่นยนตุ์ภาคสนาม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ความสนใจ : Artificial intelligence , Machine learning , Robot learning , Data Mining

ดร. ชานินทร์ จูฉิม

chanin.s@cit.kmutnb.ac.th

ภาควิชาเทคโนโลยวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ : การออกแบบทางไฟฟ้า ,ระบบเซนเซอร์และตัวขับเคลื่อน ,คอมพิวเตอร์วิชัน ,สมองกลฝังตัว และระบบอัตโนมัติ(PLC/CNC)

ผศ.ดร. นิรมล เรืองพยุงศักดิ์

nirramonr@kmutnb.ac.th

ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความสนใจ : ระบบคอมพิวเตอร์วิชัน ,ระบบสมองกลฝังตัวปัญญาประดิษฐ์ Mobile Robotics

 
Show Buttons
Hide Buttons