ดร. ภาณี น้อยยิ่ง

ผู้ประสานงาน

n_panee@hotmail.com

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ทานตะวัน เต็กชื่น

เจ้าหน้าที่โครงการ

twl@kmutnb.ac.th

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร. สรุจ พันธุ์จันทร์

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

sa_panjan@hotmail.com

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วิภาดา วงศ์สุริยา

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

F_wongsuriya@hotmail.com

เบญจพร จงใจวาณิชย์กิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ

benjaporn9918@gmail.com

 
Show Buttons
Hide Buttons